Phiên dịch nghiên cứu thị trường

Phiên dịch Nghiên cứu thị trường

Phiên dịch Nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường là một hoạt động nằm trong chiến lược marketing của các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Kết quả của việc nghiên cứu thị trường là yếu tố quyết định cho việc lựa chọn thị trường, lựa chọn phương hướng kinh doanh. Để giúp…