Hợp pháp hóa lãnh sự

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự

DỊCH VỤ HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ “Hợp pháp hóa lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam. Bạn là… Chi tiết »

Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự

DỊCH VỤ HỢP PHÁP HOÁ LÃNH SỰ “Hợp pháp hóa lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt Nam. Bạn là… Chi tiết »

Chứng nhận lãnh sự

Hợp pháp hóa lãnh sự

Chứng nhận lãnh sự “Chứng nhận lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài. Việc chứng nhận lãnh sự, hợp… Chi tiết »