Chất lượng

Thuật Ngữ tiếng Anh chuyên ngành kế toán tài chính P2

Thuật Ngữ tiếng Anh chuyên ngành kế toán tài chính P2 Ở phần 2 của bài giới thiệu về từ vựng chuyên ngành kế toán tài chính, Dịch thuật và Phiên dịch Châu Á sẽ tiếp tục giới thiệu về các từ vựng chuyên ngành đi sâu vào từ vựng về hệ thống nghiệp vụ… Chi tiết »

Thuật Ngữ tiếng Anh chuyên ngành kế toán tài chính P2

Thuật Ngữ tiếng Anh chuyên ngành kế toán tài chính P2 Ở phần 2 của bài giới thiệu về từ vựng chuyên ngành kế toán tài chính, Dịch thuật và Phiên dịch Châu Á sẽ tiếp tục giới thiệu về các từ vựng chuyên ngành đi sâu vào từ vựng về hệ thống nghiệp vụ… Chi tiết »

Thuật Ngữ tiếng Anh chuyên ngành kế toán tài chính P3

Thuật Ngữ tiếng Anh chuyên ngành kế toán tài chính P3 Trong phần cuối này, Dịch thuật và Phiên dịch Châu Á sẽ giới thiệu tiếp phần từ vựng của chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng: Từ vựng cần lưu ý khi dịch tiếng Anh chuyên ngành kế toán tài chính, ngân hàng: 146-… Chi tiết »